Інформація про перелік фінансових послуг

Види фінансових послуг, ліцензування яких здійснюється НБУ

Необхідність наявності ліцензії (так/ні)

ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ОБМІНУ ВАЛЮТ

так

НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПЕРЕКАЗУ КОШТІВ

так


Види фінансових послуг, ліцензування яких здійснюється Нацкомфінпослуг 

Необхідність наявності ліцензії (так/ні)

НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ

так

НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ

так

НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ

так


Відповідно до статті 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 № 2664-III, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913, товариство надає такі види фінансових послуг:

Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Фінансовий кредит - кошти, які надаються у позику юридичній або фізичній особі на визначений строк та під процент.

Надання послуг з фінансового лізингу. Фінансовий лізинг (далі - лізинг) - це вид цивільно-правових відносин, що виникають із договору фінансового лізингу. За договором фінансового лізингу (далі - договір лізингу) лізингодавець зобов'язується набути у власність річ у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року за встановлену плату (лізингові платежі). Відносини, що виникають у зв'язку з договором фінансового лізингу, регулюються положеннями Цивільного кодексу України про лізинг, найм (оренду), купівлю-продаж, поставку з урахуванням особливостей, що встановлюються Законом України "Про фінансовий лізинг". Предметом договору лізингу (далі - предмет лізингу) може бути неспоживна річ, визначена індивідуальними ознаками та віднесена відповідно до законодавства до основних фондів.

Надання послуг з факторингу. Послуга надається відповідно до затверджених правил та з урахуванням вимог Цивільного кодексу України та Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", укладеного договору. За договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов’язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов’язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника) (ч. 1 ст. 1077 ЦК України). У тому числі, з наданням послуг факторингу, можуть надаватись послуги з пов'язаного з цим ведення обліку грошових вимог, надання поруки за виконання боржником свого обов'язку за грошовими вимогами постачальників товарів (послуг) та пред'явлення до сплати грошових вимог від імені постачальників товарів (послуг) або від свого імені, а також інші послуги, спрямовані на одержання коштів від боржника.

Фінансові установи мають право надавати послуги з факторингу з урахуванням вимог Цивільного кодексу України та Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

Провадження діяльності з обміну валют. Згідно законодавства України, небанківська фінансова установа має право здійснювати операції з обміну валют (фінансова діяльність передбачена пунктом 3) частини першої, статті 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"), тільки після отримання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (діяльності з обміну валют). Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій - це документ Національного банку України, який дозволяє здійснювати валютні операції, які не вимагають індивідуальної ліцензії. Небанківські фінансові установи, які отримали генеральну ліцензію мають право відкривати на території України пункти обміну валют та здійснювати діяльність з обміну валют, у порядку встановленому для уповноважених банків та у межах отриманої ліцензії.

Провадження діяльності з переказу коштів. Національний банк України відповідно до підпункту 27 статті 7 Закону України "Про Національний банк України" видає ліцензії небанківським фінансовим установам, які мають намір стати учасниками платіжних систем, на переказ коштів без відкриття рахунків та відкликає їх відповідно до законодавства. Загальні положення здійснення діяльності з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків визначені у Положенні про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 17.08.2017 № 80, а також у внутрішніх правилах товариства.