Додаток № 1 (діє до 12.02.2021 року)

Додаток № 1 

До Правил про порядок

надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ «ФК МАГНАТ»

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Протоколом № 31/03/17

Загальних Зборів Учасників ТОВ «ФК МАГНАТ»

від 31 березня 2017 р.

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР

про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

м. Київ                                                          "___" ____________    2017р.


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МАГНАТ»,  місцезнаходження: 01133, місто Київ, вулиця  Євгена Коновальця, будинок 36-В, в особі Генерального директора Діденка Едуарда Євгенійовича, який діє на підставі Статуту  (надалі іменується "Кредитодавець") з однієї сторони, та _________________________________________________

 (вказати найменування, місцезнаходження та реквізити сторони або ПІБ фізичної особи, серія та номер паспорта, ким і коли виданий, адреса)

(надалі іменується "Позичальник") в особі _____________________________________________

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ___________________________________________________________________

 (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (надалі іменується "Договір") про нижченаведене.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ РОЗМІР ФІНАНСОВОГО АКТИВУ, ЗАЗНАЧЕНИЙ У ГРОШОВОМУ ВИРАЗІ
  1. Кредитодавець надає Позичальникові в тимчасове користування на умовах забезпеченості, зворотності, терміновості, платності Кредитні ресурси в сумі _________________ (_________________________) гривень, з оплатою по фіксованій процентній ставці  ___________(________________) відсотків річних.
  2. Кредитні ресурси, отримані Позичальником за Даним договором, використовуються за цільовим призначенням: для ____________________________________________________.
 2. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ.

ПОРЯДОК ДОСТРОКОВОГО ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ. СТРОКИ ЙОГО ВНЕСЕННЯ ТА УМОВИ ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ.

 1. Видача Кредитних ресурсів за цим Договором провадиться па підставі письмової заяви Позичальника, за узгодженням з Кредитодавцем з «__________» ___________ 201_____р.
 2. Позичальник зобов'язується повністю повернути Кредитні ресурси, отримані за Даним договором, до «__________» ___________ 20_______ р. Погашення провадиться шляхом зарахування відповідної суми на банківський рахунок Кредитодавця. 
 3. Позичальник зобов'язується щомісяця, у строк до «_______» числа кожного місяця, провадити в складі щомісячного платежу по кредиту погашення заборгованості по кредитних ресурсах у розмірі, установленому в Графіку погашення кредиту.
 4. Позичальник має право на дострокове погашення кредитних ресурсів, у випадку часткового щомісячного погашення кредитних ресурсів у сумі, що перевищує щомісячний платіж. Позичальник не звільняється від зобов'язання провадити щомісячне погашення наступних щомісячних платежів в повному обсязі.
 5. Сукупна вартість кредиту складає _____% від суми кредиту (у процентному виразі) або _________________ грн. (у грошовому виразі) та включає в себе:
  1. проценти (відсотки) за користування кредитом_____ % під суми кредиту (у процентному виразі) або _____________ грн. (у грошовому виразі);
  2. Вартості послуг реєстратора ____ % від суми кредиту (у процентному виразі) або _________грн. (у грошовому виразі) за наявністю ;
  3. Вартості послуг нотаріуса _____ % від суми кредиту (у процентному виразі) або ________________грн. (у грошовому виразі) – за наявністю;
  4. Вартості послуг страховика____ % від суми кредиту (у процентному виразі) або __________грн. (у грошовому виразі) за наявністю;Вартості послуг (вказати інші послуги які оплачує позичальник при отриманні кредиту) ____% від суми кредиту (у процентному виразі) або _____________грн. (у грошовому виразі) - за наявністю.
 6. НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТА ВІДСОТКІВ ЗА ЦИМ ДОГОВОРОМ.
  1. Позичальник сплачує Кредитодавцю відсотки за користування Кредитними ресурсами у валюті кредиту, по фіксованій процентній ставці _________ відсотків річних яка є незмінною протягом усього строку договору. 

Нарахування відсотків провадиться за період з моменту списання кредитних ресурсів з поточного рахунку Кредитодавця до моменту повернення кредитних ресурсів на поточний рахунок Кредитодавця.

Нарахування відсотків за день видачі Кредитних ресурсів провадиться як за повний день, а за день повернення - не провадиться.

Нарахування відсотків провадиться один раз на місяць на залишок заборгованості Позичальника за період з першого по останнє число місяця.

 1. Датою сплати відсотків є день зарахування необхідної суми на поточний рахунок Кредитодавця. 
 2. УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ.
  1. Забезпеченням виконання зобов'язань за Даним договором є ______________________________________________________________________________ (найменування предмета застави: устаткування, товари в обороті, транспортний засіб тощо)

 відповідно до додатково укладеного договору застави.

 1. Додатковим забезпеченням зобов'язань за цим договором є порука  ____________ (код ЄДРПОУ № ____________________), а також порука фізичної особи ________________________________________(ідентифікаційний номер (______________).

У забезпечення виконання зобов'язань за Даним договором можуть укладатися інші договори, не зазначені у даному пункті.

 1. Позичальник зобов'язується застрахувати на весь період дії даного договору на користь Кредитодавця предмет застави, переданий у забезпечення виконання зобов'язань за даним договором, на умовах, погоджених з Кредитодавцем.
 2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ.
  1. У випадку несвоєчасного повернення Кредитних ресурсів або несвоєчасної сплати відсотків за користування кредитними ресурсами, як у випадку настання строку повернення кредитних ресурсів (їхньої частини) та/або строку сплати відсотків, так і у випадку виникнення відповідно до умов даного договору зобов'язання Позичальника достроково повернути кредитні ресурси та сплатити відсотки, Кредитодавець мас право видати наказ про примусову оплату боргового зобов'язання.
  2. Кредитодавець мас право призупинити видачу кредитних ресурсів, відмовити Позичальникові в продовженні терміну дії Даного договору, а також зажадати дострокового повернення кредитних ресурсів, оплати нарахованих відсотків по них, неустойки відповідно до умов Даного договору, у наступних випадках:
 • Позичальник надав Кредитодавцю підроблені документи або які-небудь документи, що містять неправдивих відомість;
 • судом порушена справа про банкрутство поручителя та/або майнового поручителя;

5.3. Позичальник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу Кредитодавця зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, Позичальник несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору. Не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з його вини (умислу чи необережності). 

 1. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СГОРІН.
  1. Кредитодавець має право:
   1. на отримання процентів за цим Договором;
   2. вимагати повернення суми кредиту у формі кредитних ресурсів;
 2. Кредитодавець зобов'язаний:
  1. передати Позичальнику у строки та у розмірі передбаченому цим Договором кредитних ресурсів;

6.2.2.      ознайомити Позичальника з правами, передбаченими нормою ст.12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»та надати Позичальнику додаткову інформацію про механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги, реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів;

 1. Позичальник має право:
  1. розпоряджатися переданими кредитними ресурсами;
  2. вимагати передачі кредитних ресурсів у строки та у розмірі передбаченому цим Договором;
  3. доступу до інформації щодо діяльності Кредитодавця у відповідності та обсягах, передбачених ст. 12 закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг.
 2. Позичальник зобов'язаний:
  1. повернути кредитні ресурси у строки та у розмірі передбаченому цим Договором;
  2. сплатити проценти за цим Договором;
 3. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ.
  1. У випадку, якщо сплачені Позичальником кошти недостатні для погашення виниклої до цього моменту загальної суми заборгованості, то погашення заборгованості провадиться в наступній черговості: у першу чергу погашаються прострочені відсотки за користування кредитними ресурсами, у другу чергу погашаються відсотки за користування Кредитними ресурсами, у третю чергу погашається сума основного боргу по кредитних ресурсах, у четверту чергу погашається пеня та штрафи. 

Встановлений договором розмір фіксованої процентної ставки не може бути збільшено в односторонньому порядку. 

 1. Зміст даного договору, а також відомості про фінансові операції, проведених відповідно до даного договору, визнаються сторонами конфіденційними та не підлягають розголошенню без згоди обох Сторін, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
 2. Даний договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до «___» _______________ 20____ року. 
 3. Даний Договір може бути змінений або доповнений згоді за взаємною згодою Сторін. Всі зміни та доповнення до даного договору повинні бути зроблені в письмовій формі й підписані Сторонами. Такі зміни та доповнення додаються до даного договору і є його невід'ємною частиною.
 4. Даний договір може бути продовжений за взаємною згодою Сторін, при цьому Сторони підписують відповідну додаткову угоду.
 5. Даний договір складений у 3-х оригінальних екземплярах, що мають рівну юридичну силу. Один екземпляр зберігається у Позичальника, а два екземпляри зберігаються у Кредитодавця.
 6. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за даним договором Сторони несуть відповідальність відповідно до діючого законодавства України.

Підтвердження, що Позичальник ознайомлений с Правилами про порядок надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Підтвердження, що позичальник ознайомлений з інформацією, зазначеною в ч. 2 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»  

Позичальник ___________________________________________________ (ПІБ)

(особистий підпис)

 • АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН.

КРЕДИТОДАВЕЦЬ                                      ПОЗИЧАЛЬНИК

ТОВ «ФК МАГНАТ»

адреса: 01133, місто Київ, вулиця  Євгена Коновальця, будинок 36-В

, код за ЄДРПОУ 39307260

р/р№ 26501010094557 в АТ «Укрексімбанк», МФО 322313

Генеральний директор 

_________________ Е.Є. Діденко

______________________________________

(найменування, ПІБ фізичної особи)

______________________________________

(місцезнаходження, адреса)

______________________________________

(реквізити)

_________________________ ( __________ )

м. п.