ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР НАДАННЯ ПОСЛУГИ З ФАКТОРИНГУ

Додаток № 1 до

Правил надання фінансових послуг з факторингу

ТОВ «ФК МАГНАТ»


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

 Протоколом №31/03/17 Загальних Зборів Учасників 

 ТОВ «ФК МАГНАТ»

 від 31 березня 2017 р.ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
 НАДАННЯ ПОСЛУГИ З ФАКТОРИНГУ


м. Київ

  "___" ____________ 2017 р.

           ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МАГНАТ», місцезнаходження: 01133, місто Київ, вулиця Євгена Коновальця, будинок 36-В (надалі іменується "Фактор") в особі Генерального директора Діденка Едуарда Євгенійовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та __________________________________________________________, _______________________

(вказати найменування, місцезнаходження та реквізити сторони або ПІБ фізичної особи - підприємця, серія та номер паспорта, ким і коли виданий, адреса)

(надалі іменується "Клієнт") в особі ____________________________________ _________________________________________________________________________

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові) 

що діє на підставі ________________________________________________________________________,

 (вказати: статут, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони, в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір факторингу (надалі іменується "Договір") про таке.


  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА РОЗМІР ФІНАНСОВОГО АКТИВУ, ЗАЗНАЧЕНИЙ У ГРОШОВОМУ ВИРАЗІ

1.1. За цим Договором Фактор зобов'язується передати грошові кошти в сумі _______________ (надалі іменуються "кошти") в розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт зобов'язується відступити Факторові своє право грошової вимоги за ___________________________________________________ ______________________ до _________________________________ (надалі іменується "Боржник") в розмірі ________________ (надалі іменується "сума відступленої грошової вимоги").

1.1.1 Фактор підтверджує наявність у нього права за чинним в Україні законодавством укладати та виконувати цей Договір.

1.1.2. Клієнт відповідає перед Фактором за дійсність грошової вимоги, але не відповідає за невиконання або неналежне виконання вимоги Боржником.

1.1.3. За цим Договором допускається наступне відступлення вимоги. 


  1. СТРОКИ ВНЕСЕННЯ ТА УМОВИ ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ

2.1. Детальна інформація про вимогу, строк та порядок відступлення вимоги, строки та умови проведення відповідних розрахунків між Клієнтом та Фактором  визначені в додатку N 1 та додатку №2 до цього Договору.

2.2. Фактор сплачує Клієнтові кошти в строк ___________ шляхом _________________.


  1. ПРАВА СТОРІН

3.1. Фактор має право:

3.1.1. Вимагати від Клієнта відступлення йому вимоги в передбачені додатком N 2 до цього Договору порядку і строки шляхом _______________________________________________.

3.1.2. Не перераховувати Клієнту кошти до виконання останнім обов'язку щодо відступлення Фактору вимоги.

3.1.3. Вимагати від Клієнта письмово повідомити Боржника про відступлення вимоги Фактору шляхом ________________________________ в строк ________________________.

3.2. Клієнт має право: 

3.2.1. Вимагати від Фактора перерахування коштів;

3.2.2. Подання звіту про виконання зобов’язання за борогом.

3.2.3. Доступу до інформації щодо діяльності Фактора у відповідності та обсягах, передбачених ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».


  1. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Фактор зобов'язується:

4.1.1. Сплатити Клієнтові кошти в передбачений цим Договором строк.

4.1.2. Ознайомити Клієнта з нормами ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

4.2. Клієнт зобов'язується: 

4.2.1. Належно та реально виконати свої зобов'язання за цим Договором.

4.2.2. Надати Факторові наступну інформацію щодо Боржника: _______________________________________ шляхом __________________________ ________________ в строк _______________________________.


  1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.


  1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з «___» _____________ _______р. з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін. 

6.2. Строк цього Договору складає __________________ (днів, місяців, років) та починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується «___» _____________ _______р.


  1. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору

7.2. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.3. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві.

7.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.5. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.


  1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ІНШІ УМОВИ ЗА ЗГОДОЮ СТОРІН

8.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства , а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

8.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

8.3. Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

8.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

8.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками. 

8.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.


  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ

9.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України. 

9.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

9.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності). 

9.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.


10. ПІДТВЕРДЖЕННЯ

10.1 Цим пунктом підтверджується, що інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» надана клієнту, та клієнт ознайомлений з «Правилами надання фінансовиз послуг з факторингу».

Інформація роз’яснена _________________________________(підпис Клієнта)

  1. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН


ФАКТОР

КЛІЄНТ 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МАГНАТ»

адреса: 01133, місто Київ, вулиця Євгена Коновальця, будинок 36-В

код за ЄДРПОУ 39307260

р/р№ 26501010094557 в АТ «Укрексімбанк», МФО 322313Генеральний директор 

 _________________Е.Є. Діденко

Найменування/ ПІБ____________________________

Код ЄДРПОУ / інн _____________________________

Місцезнаходження /адреса проживання:

________________________________________

Паспорт серії ___________ №____________________, 

виданий _____________________________________

(для фіз. осіб)

р/р ________________________________________

в ________________________________________

МФО___________________________________


________________________________________

м. п.                                                                                                       м. п.
Додаток № 1 


до Договору надання послуги з факторингу № _______________ від ___________________20 ___ р.

Перелік Вимог


м. _________________ «_____» _____________20___ рокуНазва, дата, номер договору

Боржник

Сума відступленої грошової Вимоги

у т.ч. борг за основним зобов'язанням

у т.ч. проценти

у т.ч. неустойка

Майбутні вимогиЗА ФАКТОРА: ЗА КЛІЄНТА:

Генеральний директор _________/ Е.Є. ДіденкоКерівник: _____________/__________/

                            м.п.                                                                                  м.п.
Додаток № 2 до Договору надання послуги з факторингу № _______________ від ___________________20 ___ р.

Порядок відступлення Вимог


м. _____________  «_____» ___________ 20___ року


(I) Графік передання Вимог:


________________________________________________________________________


(II) Склад документації:


________________________________________________________________________


(III) Термін сплати Фактором Коштів за передану Вимогу :


________________________________________________________________________


(IV) Реквізити для сплати:

________________________________________________________________________


ЗА ФАКТОРА:  ЗА КЛІЄНТА:

Генеральний директор____________/ Е.Є. Діденко                              Керівник:____________/__________/

                            м.п.                                                                                  м.п