ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР НАДАННЯ ПОСЛУГИ З ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ


Додаток № 2 до

Правил про порядок надання  

послуг з фінансового лізингу

ТОВ «ФК МАГНАТ»


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

 Протоколом №31/03/17 Загальних Зборів Учасників 

 ТОВ «ФК МАГНАТ»

 від 31 березня 2017 р.ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР НАДАННЯ ПОСЛУГИ

З ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ

м. ___  м. Київ

  "___" ____________ 2017 р.


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МАГНАТ», (надалі іменується "Лізингодавець") в особі Генерального директора Діденка Едуарда Євгенійовича, що діє на підставі Статуту, місцезнаходження : 01133, місто Київ, вулиця Євгена Коновальця, будинок 36-В, з однієї сторони, та___________________________________________________________________________________надалі іменується "Лізингоодержувач") (вказати найменування, місцезнаходження та реквізити сторони) в особі ____________________________________________________________________, що діє на підставі

 (вказати найменування, місцезнаходження та реквізити сторони або ПІБ фізичної особи, серія та номер паспорта, ким і коли виданий, адреса)

______________________________________________________________________________, з іншої сторони, (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір фінансового лізингу (надалі іменується "Договір") про таке.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА

РОЗМІР ФІНАНСОВОГО АКТИВУ, ЗАЗНАЧЕНИЙ У ГРОШОВОМУ ВИРАЗІ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Лізингодавець зобов'язується набути у власність у Продавця Обладнання відповідно до встановлених Лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати за плату таке обладнання у користування Лізингоодержувачу на визначений у цьому Договорі строк.

1.2. Під Обладнанням (предметом лізингу) у цьому Договорі розуміється _____________________________________________. 

1.3. Умови та порядок набуття Лізингодавцем Обладнання у Продавця визначений у ___________________, що є додатком N 1 до цього Договору. 

1.4. Під Продавцем у цьому Договорі розуміється _________________________________________________.

1.5. Розмір Обладнання у грошовому виразі становить ________________________ гривень без ПДВ.

 (сума літерами)

1.6. Обладнання передається Лізингоодержувачу на умовах фінансовоголізингу за цільовим призначенням, а саме - __________________________________________________________________.

1.7. Сторони погодились на наступний порядок обчислення і використання амортизаційних відрахувань (відповідно до законодавства)_________________________________ _______.

1.8. Сторони погодились на наступний порядок відновлення Обладнання: ____________________________________.

  1. СТРОКИ ТА УМОВИ ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ

2.1. Строк послуги надання фінансового лізингу за цим Договором становить з «___» «_________» «_______» року по «___» «_________» «_______» року.

2.2. Обладнання повинно бути придбане Лізингодавцем не пізніше «____»«_________» «_______» року, та передане у володіння і користування Лізингоодержувача не пізніше «_____»___________________року.

2.3. За володіння та користування Обладнанням Лізингоодержувач сплачує на користь Лізингодавця лізингові платежі на умовах визначених цим Договором.

2.4. Обладнання може бути придбане у покупця як за власні кошти Лізингодавця, так і за залучені.

  1. ЛІЗИНГОВІ ПЛАТЕЖІ

3.1. Лізингові платежі сплачуються у безготівковій формі.

3.2. Перший лізинговий платіж вноситься через ____( днів, місяців) з дня передання Обладнання у лізинг, як він визначений у п. 4.1. цього Договору, а наступні лізингові платежі вносяться послідовно з інтервалами в __ (днів, місяців) з дня, коли мав бути сплачений перший лізинговий платіж.

3.3. Лізингоодержувач зобов'язаний своєчасно сплачувати передбачені цим Договором лізингові платежі. У разі прострочення Лізингоодержувачем сплати Лізингодавцю лізингових платежів, Лізингоодержувач на вимогу Лізингодавця зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також __ проценти річних від простроченої суми.

3.4. Лізингоодержувач не може вимагати від Лізингодавця ніякого відшкодування, зменшення або припинення (зупинення) сплати лізингових платежів у разі перерви в експлуатації Обладнання, незалежно від причини такої перерви, у тому числі незалежно від форс-мажорних обставин.

3.5. Лізингоодержувач не має права затримувати лізингові платежі, строк сплати яких настав, навіть з причин пошкодження Обладнання або внаслідок виникнення форс-мажорних обставин.

3.6. Відповідальність за ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження Обладнання з дня його передання несе Лізингоодержувач. У разі повного знищення Обладнання сума наступних лізингових платежів, а також усі прострочені суми, які належать до сплати Лізингоодержувачем, мають бути сплачені Лізингодавцеві у строки та на умовах ___________________________________________________________.

 (строки та умови сплати лізингових платежів)

  1. ПЕРЕДАННЯ ОБЛАДНАННЯ У ЛІЗИНГ ТА ПОВЕРНЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ЛІЗИНГОДАВЦЕВІ

4.1. Передання Лізингодавцем та прийняття Лізингоодержувачем Обладнання у лізинг здійснюється Сторонами в _________________ "___" ___________ 20__ р., що засвідчується актом передання Обладнання у лізинг. 

4.2. Сторони погодились на наступні строки та порядок повернення Обладнання Лізингодавцю Лізингоодержувачем __________________________________.

5.ВИКОРИСТАННЯ, ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ

5.1. Лізингоодержувач зобов'язується протягом строку лізингу утримувати Обладнання у справному стані, сумлінно дотримуватися під свою відповідальність норм та правил експлуатації, технічного обслуговування та ремонту Обладнання, встановлених законодавством та інструкціями Продавця.

5.2. У разі виходу Обладнання з ладу Лізингоодержувач протягом п'яти календарних днів зобов'язаний письмово повідомити про це Лізингодавця шляхом ________________________, якщо до цього часу несправності не будуть усунені.

5.3. Лізингоодержувач за свій рахунок без подальшої компенсації Лізингодавцем та за погодженням з Лізингодавцем проводить технічне обслуговування та усі види ремонту, модернізації та реконструкції Обладнання.

5.4. Лізингоодержувач має право поліпшувати (в тому числі заміняти будь-які деталі та вузли) Обладнання лише за згодою Лізингодавця. У разі поліпшення Обладання за згодою Лізингодавця Лізингоодержувач має право на відшкодування вартості необхідних витрат або на зарахування їх вартості у рахунок лізингових платежів.

5.5. Лізингоодержувач несе відповідальність за відповідність рівня кваліфікації його персоналу складності виконуваних робіт з експлуатації та обслуговування Обладнання та зобов'язаний провести відповідне навчання працівників шляхом __________ в строк ______, що має підтверджуватися ____________.

5.6. Одержання необхідних дозволів на експлуатацію Обладнання покладається на Лізингоодержувача.

  1. СТРАХУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ

6.1. Лізингоодержувач за власний рахунок зобов'язаний застрахувати Обладнання від передбачених цим Договором ризиків, для чого Лізингоодержувач зобов'язується укласти зі страховою компанією відповідний договір страхування на таких умовах ________________________________________________. Строк договору страхування має охоплювати весь строк цього Договору.

6.2. За договором страхування Обладнання має бути застраховано від ________________________________.

 (вказати страхові ризики)

6.3. Обладнання має бути застраховано в місячний строк із дня передання Обладнання у лізинг, як він визначений в п. 4.1 цього Договору. До моменту страхування відповідальність щодо збитків, завданих у зв'язку з будь-яким пошкодженням або знищенням Обладнання, покладається на Лізингоодержувача.

6.4. У разі настання страхового випадку Лізингоодержувач зобов'язаний у триденний строк з моменту настання страхового випадку надіслати Лізингодавцеві телеграмою або факсом повідомлення про страховий випадок. У разі відмови страхової компанії сплатити страхове відшкодування вирішення спору здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством.

7.ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ОБЛАДНАННЯ

7.1. Протягом строку цього Договору Обладнання є власністю Лізингодавця. Лізингоодержувач зобов'язується закріпити на видному місці і зберігати там упродовж строку Договору об'яву: "Це обладнання є власністю __________________________________________________________________.

  (найменування Лізингодавця)

У відповідних реєстраційних та бухгалтерських документах Лізингоодержувача повинно бути застереження: "Власник - _______________________________,

  (найменування Лізингодавця)

користувач - _________________________________________________________________".

 (найменування Лізингоодержувача)

Обладнання не може бути конфісковано, на нього не може бути накладено арешт у зв'язку з будь-якими діями або бездіяльністю Лізингоодержувача.

7.2. Протягом строку цього Договору Лізингоодержувачеві забороняється без письмової згоди Лізингодавця здавати Обладнання у сублізинг та використовувати його для інших не передбачених інноваційним проектом цілей. 

7.3. Перехід права власності на Обладнання від Лізингодавця до Лізингоодержувача можливий в порядку та на умовах, що визначені у _________________, який є додатком N 1 до цього Договору.

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

8.1. Лізингодавець має право:

8.1.1. вимагати від лізингоодержувача відшкодування збитків відповідно до закону та договору;


8.1.2. інвестувати на придбання предмета лізингу як власні, так і залучені та позичкові кошти;

8.1.3. здійснювати перевірки дотримання Лізингоодержувачем умов користування предметом лізингу та його утримання;

8.1.4. відмовитися від договору лізингу у випадках, передбачених договором лізингу або законом;

8.1.5. вимагати розірвання договору та повернення предмета лізингу у передбачених законом та договором випадках;

8.1.6. стягувати з Лізингоодержувача прострочену заборгованість у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса;

8.1.7. вимагати повернення предмета лізингу та виконання грошових зобов'язань за договором сублізингу безпосередньо йому в разі невиконання чи прострочення виконання грошових зобов'язань лізингоодержувачем за договором лізингу.

8.2. Лізингодавець зобов’язаний:

8.2.1. у передбачені договором строки надати Лізингоодержувачу предмет лізингу у стані, що відповідає його призначенню та умовам договору;

8.2.2. попередити Лізингоодержувача про відомі йому особливі властивості та недоліки предмета лізингу, що можуть становити небезпеку для життя, здоров'я, майна Лізингоодержувача чи інших осіб або призводити до пошкодження самого предмета лізингу під час користування ним;

8.2.3. відповідно до умов договору своєчасно та у повному обсязі виконувати зобов'язання щодо утримання предмета лізингу;

8.2.4. відшкодовувати Лізингоодержувачу витрати на поліпшення предмета лізингу, на його утримання або усунення недоліків у порядку та випадках, передбачених законом та/або договором;

8.2.5. прийняти предмет лізингу в разі дострокового розірвання договору лізингу або в разі закінчення строку користування предметом лізингу.

8.3. Лізингодавець може мати інші права та обов'язки відповідно до умов цього Договору, Закону України «Про фінансовий лізинг» та інших нормативно-правових актів.

8.4. Лізингоодержувач має право:

8.4.1. обирати предмет лізингу та Продавця або встановити специфікацію предмета лізингу і доручити вибір Лізингодавцю;

8.4.2. відмовитися від прийняття предмета лізингу, який не відповідає його призначенню та/або умовам договору, специфікаціям;

8.4.3. вимагати розірвання договору лізингу або відмовитися від нього у передбачених законом та договором лізингу випадках;

8.4.4. вимагати від Лізингодавця відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням умов договору лізингу.

8.5. Лізингоодержувач зобов’язаний:

8.5.1. прийняти предмет лізингу та користуватися ним відповідно до його призначення та умов договору;

8.5.2. відповідно до умов цього Договору своєчасно та у повному обсязі виконувати зобов'язання щодо утримання предмета лізингу, підтримувати його у справному стані;

8.5.3. своєчасно сплачувати лізингові платежі;

8.5.4.надавати Лізингодавцеві доступ до предмета лізингу і забезпечувати можливість здійснення перевірки умов його використання та утримання;

8.5.5. письмово повідомляти Лізингодавця, а в гарантійний строк і продавця предмета, про всі випадки виявлення несправностей предмета лізингу, його поломок або збоїв у роботі;

8.5.6. письмово повідомляти про порушення строків проведення або непроведення поточного чи сезонного технічного обслуговування та про будь-які інші обставини, що можуть негативно позначитися на стані предмета лізингу, - негайно, але у будь-якому разі не пізніше другого робочого дня після дня настання вищезазначених подій чи фактів, якщо інше не встановлено договором;

8.5.7. у разі закінчення строку лізингу, а також у разі дострокового розірвання договору лізингу та в інших випадках дострокового повернення предмета лізингу - повернути предмет лізингу у стані, в якому його було прийнято у володіння, з урахуванням нормального зносу, або у стані, обумовленому договором.

8.6. Лізингоодержувач може мати інші права та обов'язки відповідно до умов цього Договору, Закону України «Про фінансовий лізинг» та нормативно-правових актів.


9.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін. 

9.2. Строк дії Договору становить з «__» ______________ 20__ року по «__»_________________ 20__ рік.

9.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору. 

9.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

9.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

9.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

9.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у законодавстві.

9.8. Лізингоодержувач має право відмовитися від цього Договору лізингу в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Лізингодавця, у разі якщо прострочення передання Обладнання становить більше 30 календарних днів. Лізингоодержувач має право вимагати відшкодування збитків, у тому числі повернення платежів, що були сплачені Лізингодавцю до такої відмови. 

9.9. Лізингодавець має право відмовитися від цього Договору та вимагати повернення Обладнання від Лізингоодержувача у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса, якщо Лізингоодержувач не сплатив лізинговий платіж частково або у повному обсязі та прострочення сплати становить більше 30 банківських днів. Стягнення за виконавчим написом нотаріуса провадиться в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження";

 9.10. Відмова від договору лізингу є вчиненою з моменту, коли інша сторона довідалася або могла довідатися про таку відмову. 

  1. ІНШІ УМОВИ ЗА ЗГОДОЮ СТОРІН

10.1. Якщо в подальшому після укладення цього Договору будуть збільшені ставки чинних на момент укладення цього Договору податків, зборів та інших передбачених законодавством платежів, які стосуються Обладнання або сплати лізингових платежів, чи будуть впроваджені нові їх види, то розмір лізингових платежів підлягає перегляду, про що Сторони укладають додаткову угоду до цього Договору. 

10.2. Умови переоцінки Обладнання: _______________________________________.

10.3. Лізингоодержувач має право промислового використання Обладнання тільки за умови його страхування.

11.ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

11.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

11.1.1. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються випадок, непереборна сила, а також усі інші обставини, які визначені у пп. 11.1.2 цього Договору як підстава для звільнення від відповідальності за порушення Договору. 

11.1.2. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

11.1.3. Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою за цим Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов'язані із ними причинним зв'язком, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути).

11.1.4. Не вважаються випадком недодержання своїх обов'язків контрагентом тієї Сторони, що порушила цей Договір, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання цього Договору, відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів. 

11.1.5. Окрім випадку та непереборної сили, підставою для звільнення Сторони від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору є будь-яка із наступних обставин надзвичайного характеру: _______________________________, за умови, що вона виникла без умислу Сторони, що порушила цей Договір.

11.2. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним законодавством. 

11.3. Настання випадку та обставин, які визначені у пп. 11.1.5 цього Договору, засвідчується Стороною, що на них посилається, шляхом _____________________________________________.

11.4. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.

11.5. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.

11.6. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками, за які жодна із Сторін не відповідає, виконання цього Договору є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення неможливості виконання цього Договору, однак Сторони не звільняються від обов'язку.

11.7. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками виконання цього Договору є тимчасово неможливим і така неможливість триває протягом _________ і не виявляє ознак припинення, то цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку будь-якою Стороною шляхом направлення за допомогою поштового зв'язку письмової заяви про це іншій Стороні.

11.8. Наслідки припинення цього Договору, в тому числі його одностороннього розірвання, на підставі пунктів 11.6 та 11.7 цього Договору визначаються у відповідності до законодавства. 

11.9. Своєю домовленістю Сторони можуть відступити від положень пунктів 11.6 та 11.7 цього Договору та визначити у додатковій угоді до цього Договору свої наступні дії щодо зміни умов цього Договору.


12.ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

12.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО

НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ

13.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України. 

13.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

13.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності). 

13.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

13.5. Лізингоодержувач зобов'язаний своєчасно сплачувати передбачені цим Договором лізингові платежі. У разі прострочення Лізингоодержувачем сплати Лізингодавцю лізингових платежів Лізингоодержувач несе відподповідальність, яка передбачена ст. 625 «Цивільного кодексу України».


14.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 

14.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

14.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків. 

14.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

14.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

14.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками. 

14.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін. 

14.8. Підтвердження, що лізингоодержувач  ознайомлен з інформацією, зазначеною в ч. 2 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та з «Правилами про порядок надання послуг з фінансового лізингу»_______________________________________

 (лізингоодержувач)


 МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ

ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МАГНАТ»

адреса: 01133, місто Київ, вулиця Євгена Коновальця, будинок 36-В

код за ЄДРПОУ 39307260

р/р№ 26501010094557 в АТ «Укрексімбанк», МФО 322313Генеральний директор 

 _________________Е.Є. Діденко


Найменування/ ПІБ____________________________

Код ЄДРПОУ / інн _____________________________

Місцезнаходження /адреса проживання:

________________________________________

Паспорт серії ___________ №____________________, 

виданий _____________________________________

(для фіз. осіб)

р/р ________________________________________

в ________________________________________

МФО___________________________________


________________________________________

м. п.                                                                                                       м. п.