Типовий графік сплати лізингових платежів

Додаток №1

до Договору 

надання послуги з фінансового лізингу

ТОВ «ФК МАГНАТ»


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Протоколом №31/03/17

Загальних Зборів Учасників 

ТОВ «ФК МАГНАТ»

від 31 березня 2017 рТиповий

графік сплати лізингових платежів

відповідно до умов 

Договору надання послуги з фінансового лізингу № ___ від «___» _____________ 20__р.Номер платежу

Дата платежу


Лізинговий платіж

Пеня за прострочення лізингових платежів

Залишкова 

вартість майна


РАЗОМ


  1. Загальна сума лізингового платежу становить _______ (___________) гривень.
  2. Лізингові платежі сплачуються у безготівковій формі.
  3. Перший лізинговий платіж вноситься «__» __________ 20_ р., а наступні лізингові платежі вносяться послідовно з інтервалами в ____ місяці з дня, сплати першого лізингового платежу.
  4. У разі прострочення Лізингоодержувачем сплати Лізингодавцю лізингових платежів, Лізингоодержувач сплачує пеню у розмірі ___ % від несплаченої суми за кожен день прострочення.
  5. Підписанням цього Графіку сплати лізингових платежів відповідно до Договору фінансового лізингу № ___ від «__» ________ 20 __р. (далі - Договір), Лізингодавець та Лізингоодержувач підтверджують факт погодження строків та порядку проведення взаєморозрахунків.
  6. Право власності на предмет лізингу переходить від Лізингодавця до Лізингоодержувача після проведення повних взаєморозрахунків, визначених цим Графіком.

ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ

ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ_______________/ Е.Є. Діденко


_________________ /___________________/