Умови, ціни та тарифи надання фінансових послуг

Умови надання фінансових послуг визначаються правилами та договорами, які укладаються відповідно до типових форм, що доступні у розділі веб-сторінки «ПРАВИЛА ТА ДОГОВОРИ»

Вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансової послуги – торгівля валютними цінностями в готівковій формі (обмін валют): курс обміну валют встановлюється щодня по всіх видах валют, і змінюється у разі зміни економічних умов на валютному ринку, з урахуванням показників (активності купівлі-продажу іноземної валюти у тому чи іншому місці надання фінансових послуг), інших елементів кон'юнктури ринку валюти, результатів аналізу стану збалансованості валютного ринку.

Вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансової послуги – переказ коштів (гривня): фінансова установа використовує комісійну винагороду і тарифи на послуги відповідно до укладених договорів з платіжною системою, і доводиться до клієнта до моменту ініціювання переказу у відділенні. При уведенні даних про обсяг переказу, клієнту повідомляється сума переказу та сума тарифу/комісійної винагороди, що далі друкується на звітному документі.

Фінансова установа до укладення з клієнтом договору про надання фінансової послуги додатково надає йому інформацію, зокрема:

Інша вимога щодо розкриття інформації відповідно до законодавства України

Інформація, що розкривається

Оголошується інформація про фінансову послугу, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта:


Позика, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Клієнт має можливість отримати грошові кошти у позику, шляхом безготівкового перерахування суми позики на банківський (картковий) рахунок або готівковим шляхом, без цільового призначення та без забезпечення або з цільовим призначенням та забезпеченням, за фіксованою диференційованою процентною ставкою, або за ставкою розрахованою відповідно до поданих клієнтом документом та аналізу фінансового стану клієнта. Сума позики, строк та інші умови узгоджуються клієнтом і фінансовою установою шляхом спілкування або обміну документами за наявності вільних обігових коштів у фінансової установи. Позика закріплюються договором, укладеним в письмовій формі відповідно до законодавства та внутрішніх документів фінансової установи

Фінансовий лізинг


Факторинг


Умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість

Надання фінансової послуги фінансовою установою не передбачає надання фінансовою установою додаткових фінансових послуг клієнту

Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги

Надання фінансової послуги не передбачає сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи - клієнта в результаті отримання фінансової послуги, якщо інше не визначене законодавством

Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги

Фінансова послуга надається клієнтам на умовах, визначених відповідним договором.

У разі дострокового повернення повністю, або частково виконання договору, клієнт сплачує фактично отримані послуги, виходячи з фактичного обсягу суми фінансової послуги та фактичного строку користування фінансовою послугою, враховуючи одноразові платежі (комісійну винагороду, тариф, інші узгоджені договором платежі), письмово повідомивши про це фінансову установу. У такому випадку фінансовою установою проводиться відповідне коригування зобов’язань клієнта за договором, без застосування штрафних санкцій, відповідно до узгоджених сторонами договору умов.

Інформація про механізми захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги

Фінансова установа у додатковому розділі веб-сторінки розміщує інформацію про процедури та порядок захисту прав споживачів за усіма або окремими видами фінансових послуг 

Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства

Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються до відповідного виду фінансової послуги, що надається фінансовою установою, чинним законодавством України не передбачена

Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів

Національний банк України
  Адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9
  тел. 0 800 505240
  Офіційний сайт: 
https://bank.gov.ua
 
  

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів
  Адреса: 03680, м. Київ-150, вул. Горького, 174
  тел.служби діловодства —(044) 528-94-38
  тел. «гарячої лінії» —(044) 528-92-44
  Офіційний сайт: 
https://inspections.gov.ua

Розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами

Фінансова установа не пропонує клієнтам фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами

Кількість часток фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу

У власності членів виконавчого органу часток фінансової установи немає


Договір про надання фінансової послуги, укладається з урахуванням наступних прав споживача:

Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг (позики, в тому числі і на умовах фінансового кредиту)

Клієнт має право відмовитись від договору (позики, в тому числі і на умовах фінансового кредиту) протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитися від договору клієнт повідомляє фінансову установу у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг») до закінчення строку. Якщо клієнт подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій. Протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору клієнт зобов’язаний повернути фінансовій установі грошові кошти, одержані згідно з договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором про споживчий кредит. Клієнт не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від договору.

Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг (факторингу, фінансового лізингу)

Передбачається право у визначених випадках законом, або за додатковими умовами визначити право дострокового припинення договору

Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг (торгівля валютними цінностями)

У разі відмови від виконання купівлі-продажу валютних цінностей, клієнт має право на здійснення такої операції протягом 15 хвилин від часу її здійснення.

Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору

Клієнт має право відмовитись від договору позики, в тому числі і на умовах фінансового кредиту протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.

Інші умови використання права на відмову від договору можуть додатково передбачатись виключно за взаємною письмовою згодою сторін.

Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій

Дострокове розірвання договору, зміна його умов допускаються в порядку та на умовах, що визначаються згідно з чинним законодавством України.

Про намір розірвати чи припинити договір, достроково виконати договір, клієнт повідомляє фінансову установу у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг») до закінчення строку. Якщо клієнт подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій. Протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання письмового повідомлення про припинення, дострокове розірвання/виконання договору клієнт зобов’язаний повернути фінансовій установі грошові кошти, одержані згідно з договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором.

Клієнт не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з розірванням чи припиненням договору, дострокового виконання договору. При цьому фінансовою установою проводиться відповідне коригування зобов’язань клієнта і фінансової установи (за наслідками виконання повідомлення клієнта).

Порядок внесення змін та доповнень до договору про надання фінансових послуг

Внесення змін та доповнень до договору про надання фінансових послуг оформлюється шляхом підписання сторонами додаткових договорів. Усі зміни, доповнення та додатки до договору, підписані обома сторонами, є його складовою і невід'ємною частиною з часу належного оформлення такого додаткового договору.

Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги

Без письмової згоди споживача фінансової послуги, - не може бути збільшення фінансовою установою фіксованої процентної ставки по договору надання позики, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

На виконання частини 1 та частини 2 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», фінансова установа забезпечує розкриття інформації, на яку має право клієнт

На вимогу клієнта ТОВ «ФК МАГНАТ» в порядку, визначеному законодавством, надає таку інформацію: відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан, які підлягають обов’язковому оприлюдненню; перелік керівників фінансової установи та її відокремлених підрозділів; кількість часток фінансової установи та розмір часток, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, а також перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи або належна їм кількість акцій фінансової установи перевищують 5 відсотків; іншу інформацію, право на отримання якої визначено законом.


Вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти) щодо 

фінансової послуги

НАЗВА ПОСЛУГИ:

ТОРГІВЛЯ ВАЛЮТНИМИ ЦІННОСТЯМИ

Торгівля валютними цінностями в готівковій формі у ТОВ «ФК МАГНАТ», зокрема, у відділеннях, - здійснюється за курсами купівлі/продажу валюти, яка встановлюється у ТОВ «ФК МАГНАТ» щодня по усіх видах валют, з якими працює відділення, та можуть бути змінені у разі зміни економічних умов на валютному ринку, коригування попиту та пропозиції у тому чи іншому регіоні.

Клієнту надається інформація про курси валют (купівлі та продажу валюти), які застосовуються у відділеннях ТОВ «ФК МАГНАТ» в залежності від технічних можливостей і зазначається:

- в окремому електронному табло, що міститься у відділені ТОВ «ФК МАГНАТ»;

- в друкованому вигляді у доступному для огляду місці клієнта у відділенні – інформаційному повідомленні, яке передує ініціюванню операції з купівлі-продажу валюти;

у такому ж порядку може бути розміщена інша додаткова інформація передбачена вимогами законодавства та внутрішніми документами ТОВ «ФК МАГНАТ».


НАЗВА ПОСЛУГИ:

ПЕРЕКАЗ КОШТІВ

Вартість послуг, що надаються клієнтам ТОВ «ФК МАГНАТ» у ПС «FLASHPAY» та ПС «ЛЕО» в залежності від технічних можливостей пункту приймання платежів зазначається:

 - в окремому розділі сайту ТОВ «ФК МАГНАТ»;

 - в окремому інформаційному повідомленні, яке передує ініціюванню операції.

Розмір комісії за здійснення кожної конкретної операції залежить від суми та того, хто є отримувачем переказу, але в будь-якому разі повідомляється клієнту-платнику до ініціювання переказу після заповнення всіх параметрів цього переказу.


НАЗВА ПОСЛУГИ:

НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ

Базові умови надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту* для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Вид послуги

надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Мета отримання кредиту

Кредит на поповнення обігових коштів

Кредит на придбання комерційної нерухомості

Кредит на придбання транспортних засобів та спецтехніки

Інші комерційні цілі

Цільова група клієнтів

Юридичні особи 

Фізичні особи-підприємці

Валюта операції

гривня

Сума/ліміт кредиту грн.

Від 50 000, 00 грн. до 5 000 000, 00 грн.

Процентна ставка, відсотки

від 12 % до 40 % річних в залежності від наданого забезпечення, фінансового стану клієнта, суми та терміну кредиту

Тип процентної ставки (фіксована/змінювана)

фіксована

Строк користування

Від 1 місяця до 24 місяців

Комісія за надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

відповідно до погоджених умов надання кредиту

Комісія за дострокове погашення позики, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

відсутня

Забезпечення за позикою, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Іпотека нерухомого майна/застава рухомого майна/ порука фізичної(-их) особи(-іб), юридичної(-их) особи(-іб)

Періодичність сплати процентів та повернення позики, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

проценти – щомісячно;

повне/часткове повернення позики – згідно умов договору

Штрафні санкції

У розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня від суми прострочення за кожен день прострочення.

Форма видачі

Готівковим шляхом або безготівковим перерахуванням на поточний рахунок позичальника або за реквізитами, що вказані в заяві-анкеті позичальника


Базові умови надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту для фізичних осіб*

Вид послуги

надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Мета отримання кредиту

На споживчі цілі

Цільова група клієнтів

фізичні особи резиденти-громадяни України, які проживають на території України, за виключенням тимчасово окупованих територій, непідконтрольних українській владі

Валюта операції

гривня

Сума/ліміт кредиту грн.

Від 20 000,00 грн. до 5 000 000,00 грн.

Процентна ставка, відсотки

від 12 % до 365 % річних в залежності від наявності забезпечення, фінансового стану клієнта, суми та терміну кредиту

Тип процентної ставки (фіксована/змінювана)

фіксована

Строк користування

від 1 місяця до 24 місяців

Комісія за надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

0,99% від суми кредиту, але не менше 1 000 грн., сплачується одноразово

Інші витрати клієнта на додаткові сукупні послуги

визначаються до укладення договору та повідомляються клієнту перед укладенням договору 

Комісія за дострокове погашення позики, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

відсутня

Забезпечення за позикою, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Іпотека нерухомого майна/застава рухомого майна/ порука фізичної(-их) особи(-іб), юридичної(-их) особи(-іб)

Періодичність сплати процентів та повернення позики, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

проценти – щомісячно;

повне/часткове повернення позики – згідно умов договору

Схема погашення 

Схема погашення рівними частинами або в кінці терміну

Спосіб надання

Надання кредиту одноразово/частинами шляхом готівкової видачі у касі кредитодавця (або службу інкасації), або безготівкового перерахування коштів на банківський рахунок споживача, або зарахування грошових коштів на рахунок продавця (на придбання товару якого оформлюється кредит) згідно рахунку фактури або договору з моменту виконання споживачем умов надання кредиту згідно договору про споживчий кредит

Спосіб погашення

Через касу кредитодавця (не тарифікується) або безготівковим перерахуванням на банківський рахунок кредитодавця (згідно з тарифами відповідного банку або платіжної системи)

Штрафні санкції

У розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня від суми прострочення за кожен день прострочення.

Сукупна сума пені, нарахована за порушення зобов'язань споживачем на підставі договору про споживчий кредит, не може перевищувати половини суми, одержаної споживачем за договором про споживчий кредит.

Інші заходи

Надання інформації про клієнта до бюро кредитних історій


Інформація про орієнтовну загальну вартість споживчого кредиту для клієнта та реальну річну процентну ставку (із розрахунку 300 000 грн. на 6 місяців під 90,0% річних з погашенням кредиту в кінці строку дії договору без забезпечення):

Сума кредиту

300 000,00

Процентна ставка

90%

Комісія

0,99%

Загальні витрати за кредитом, грн

136 860,41

Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за весь строк користування кредитом (у т.ч. тіло кредиту, проценти, комісії та інші платежі), грн

436 860,41

Реальна річна процентна ставка, процентів річних

91,996


Застереження: наведені обчислення реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача є репрезентативними та базуються на обраних споживачем умовах кредитування, викладених вище, і на припущенні, що договір про споживчий кредит залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а кредитодавець і споживач виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в договорі.

Реальна річна процентна ставка обчислена на основі припущення, що процентна ставка та інші платежі за послуги кредитодавця залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії договору про споживчий кредит.

Застереження: використання інших способів надання кредиту та/або зміна інших вищезазначених умов кредитування можуть мати наслідком застосування іншої реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача.

*Остаточні умови укладення договору про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту визначаються рішенням ТОВ «ФК МАГНАТ», при застосуванні принципу індивідуального підходу до кожного клієнта.

Щодо умов договору про надання фінансових послуг (про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту):

Про право клієнта на відмову від договору про надання фінансових послуг (строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору):

Позичальник має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати укладення договору відмовитися від договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитися від договору позичальник повідомляє позикодавця у письмовій формі рекомендованим листом через оператора поштового зв’язку - Укрпошта за місцезнаходженням позикодавця до закінчення 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати укладення договору. Протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору позичальник зобов’язаний повернути позикодавцю грошові кошти, одержані згідно з договором та сплатити проценти за користування позиковими коштами  за період з дати одержання коштів до дати їх повернення. Для розрахунку процентів за період з дати надання позики (включно) до дати його фактичного повернення (включно) застосовується розмір процентної ставки зазначений в договорі, як плата за користування позиковими коштами. У випадку неповернення позичальником суми позики та/або процентів за їх користування у зазначений строк, відмова позичальника від договору вважається такою, що не здійснювалась і договір продовжує діяти на умовах передбачених ним.

Про мінімальний строк дії договору: 1 місяць.


Щодо наявності у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій:

Договір може бути розірваний тільки за домовленістю сторін, яка оформлюється додатковим договором до договору. Позичальник має право здійснити дострокове повернення суми позикових коштів за договором. У випадку дострокового повернення позикових коштів, розмір процентів підлягає корегуванню шляхом здійснення розрахунку на фактичний залишок заборгованості за позикою, при цьому позикодавець здійснює кінцевий розрахунок процентів, що підлягають оплаті, на день здійснення остаточного повернення позики. Для цілей визначення періоду для нарахування процентів на суму позики враховується день її надання та день її повернення. При повному достроковому повернені суми позики, проценти повинні сплачуватись одночасно з поверненням позикових коштів. Дострокове надходження на рахунок позикодавця грошових коштів від позичальника в достатньому обсязі для сплати зобов’язання є належним виконанням зобов’язання позичальника за договором. У такому випадку договір припиняє свою дію з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок позикодавця.

Про порядок внесення змін та доповнень до договору:

Зміни до договору можуть бути внесені за домовленістю Сторін, які оформлюються додатковим договором до договору, окрім випадків передбачених правилами надання фінансової послуги. Зміни до договору набирають чинності з моменту належного оформлення сторонами відповідного додаткового договору до договору, якщо інше не встановлено у самому додатковому договорі, договорі, правилах надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ «ФК МАГНАТ», які є невід’ємною частиною договору (в редакції, що діє на момент укладення (підписання) Договору) або у чинному законодавстві України.

Про неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги: встановлений договором розмір фіксованої процентної ставки не може бути збільшено в односторонньому порядку.


НАЗВА ПОСЛУГИ:

ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ

Нагадаємо, що фінансовий лізинг - придбання фінансовою установою на замовлення клієнта майна (нерухомість, транспорт, обладнання), з подальшою передачею у користування на визначений строк, із наступним переходом права власності до клієнта, після повної сплати лізингових платежів.

Базові умови надання послуг фінансового лізингу*

Вид операції

фінансовий лізинг

Валюта операції

гривня

Строк лізингу

до 12 міс, або відповідно до прийнятого рішення ТОВ «ФК МАГНАТ»

Об’єкти лізингу

нежитлова нерухомість, легкові та вантажні автомобілі, автобуси, сільгосптехніка, виробниче обладнання

Авансовий платіж

від 20 % вартості майна, або відповідно до прийнятого рішення ТОВ «ФК МАГНАТ»

Періодичність лізингових платежів

щомісячно, рівними частинами

Ставка лізингових процентів

від 20%, або відповідно до прийнятого рішення ТОВ «ФК МАГНАТ»

Комісійна винагорода

відповідно до прийнятого рішення ТОВ «ФК МАГНАТ»

Перехід права власності

після повної сплати лізингових платежів за договором

Додаткові вимоги до лізингоотримувача

Для укладення договору надати реєстраційні документи та докази отримання доходів за останні три роки у розмірі від 1 000 000,00 грн.


*Остаточні умови укладення договору фінансового лізингу визначаються рішенням ТОВ «ФК МАГНАТ», із застосуванням принципу індивідуального підходу до кожного клієнта.


Щодо умов договору про надання фінансових послуг (фінансового лізингу):

Про право клієнта на відмову від договору про надання фінансових послуг (строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору):

Лізингоодержувач має право відмовитися від прийняття предмета лізингу, який не відповідає його призначенню та/або умовам договору. Лізингоодержувач має право відмовитися від договору в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Лізингодовця, у разі якщо прострочення передання обладнання становить більше 30 календарних днів. 

Щодо мінімального строку дії договору: не застосовується.

Щодо наявності у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій:

Лізингоодержувач має право відмовитися від прийняття предмета лізингу, який не відповідає його призначенню та/або умовам договору та має право достроково розірвати договір, але письмово повідомити Лізингодавця.

Про порядок внесення змін та доповнень до договору:

Договір може бути змінений або доповнений згоді за взаємною згодою сторін. Всі зміни та доповненнями до даного договору повинні бути зроблені в письмовій формі й підписані сторонами. Такі зміни та доповнення додаються до даного договору і є його невід’ємною частиною.

Про неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги:

Встановлений договором розмір фіксованої процентної ставки не може бути збільшено в односторонньому порядку.


НАЗВА ПОСЛУГИ:

ФАКТОРИНГ

У відповідності до законодавства (Цивільний кодекс України статті 1077, 1078), -

За договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника). Клієнт може відступити факторові свою грошову вимогу до боржника з метою забезпечення виконання зобов'язання клієнта перед фактором. Зобов'язання фактора за договором факторингу може передбачати надання клієнтові послуг, пов'язаних із грошовою вимогою, право якої він відступає.

При цьому предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога). Майбутня вимога вважається переданою фактору з дня виникнення права вимоги до боржника. Якщо передання права грошової вимоги обумовлене певною подією, воно вважається переданим з моменту настання цієї події. У цих випадках додаткове оформлення відступлення права грошової вимоги не вимагається.

ТОВ «ФК МАГНАТ» як фінансова установа має право надавати послуги з факторингу з урахуванням вимог Цивільного кодексу України та Закону. Фінансова установа, що надає послуги з факторингу, за додатковими умовами договору може надавати послуги з пов'язаного з цим ведення обліку грошових вимог, надання поруки за виконання боржником свого обов'язку за грошовими вимогами постачальників товарів (послуг) та пред'явлення до сплати грошових вимог від імені постачальників товарів (послуг) або від свого імені, а також інші послуги, спрямовані на одержання коштів від боржника.

Базові умови надання послуги з факторингу*:

Вид операції

Факторинг

Валюта операції

Гривня

Період відстрочки платежу

до 91 дня, або відповідно до прийнятого рішення ТОВ «ФК МАГНАТ»

Вимоги до клієнта

юридичні або фізичні особи – підприємці, які працюють на ринку від 1 року, та здійснюють діяльність, що має економічну доцільність

Вимоги до боржника

співпраця з клієнтом не менш ніж 6 місяців, за які здійснено не менше 3 поставок продукції або послуг.

Максимальний розмір фінансування

від 10 % від суми боргу, підтвердженого документально

Забезпечення за кредитом

- Нерухоме майно (житлового та нежитлового  призначення)

- Рухоме майно (майно, що придбавається та майно, що було у використанні)

- Інше, за рішенням уповноваженого колегіального органу

Процентна ставка фінансування

від 19%, або відповідно до прийнятого рішення

Комісійна винагорода за обслуговування   

відповідно до прийнятого рішення

Додаткові вимоги до контрагента

Для укладення договору надати реєстраційні документи та докази отримання доходів за останні три роки у розмірі від 1 000 000,00 грн.


*Остаточні умови укладення договору факторингу визначаються рішенням ТОВ «ФК МАГНАТ», із застосуванням принципу індивідуального підходу до кожного клієнта.


Щодо умов договору про надання фінансових послуг (факторинг):

Про право клієнта на відмову від договору про надання фінансових послуг (строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору):

Клієнт не може відмовитись від договору, тільки за згодою з фактором.

Щодо мінімального строку дії договору: не застосовується.

Щодо наявності у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій:

Якщо інше прямо не передбачено договором або чинним законодавством, договір може бути розірваний тільки за домовленістю сторін, яка оформлюється додатковим договором до договору.

Про порядок внесення змін та доповнень до договору:

Договір може бути змінений або доповнений згоді за взаємною згодою сторін. Всі зміни та доповненнями до даного договору повинні бути зроблені в письмовій формі й підписані сторонами. Такі зміни та доповнення додаються до договору і є його невід’ємною частиною.

Щодо неможливості збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги:

Сума відступленої грошової вимоги є фіксованою, та її розмір не змінюється.


Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, діяльність на вказаних територіях ТОВ «ФК МАГНАТ» не здійснюється.