Умови, ціни та тарифи надання фінансових послуг

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ, ЦІНУ ТА ТАРИФИ ЩОДО ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Умови надання фінансових послуг визначаються внутрішніми правилами надання фінансових послуг та договорами, які укладаються відповідно до типових форм, що доступні у розділі веб-сторінки «ПРАВИЛА ТА ДОГОВОРИ».


НАЗВА ПОСЛУГИ: ТОРГІВЛЯ ВАЛЮТНИМИ ЦІННОСТЯМИ

Торгівля валютними цінностями в готівковій формі у ТОВ «ФК МАГНАТ», зокрема, у відділеннях, здійснюється за курсами купівлі/продажу іноземної валюти, які встановлюються щодня по усіх видах іноземних валют, з якими працює відділення, та можуть бути змінені у разі зміни економічних умов на валютному ринку, коригування попиту та пропозиції у тому чи іншому регіоні.

Клієнту надається інформація про курси іноземних валют (купівлі та продажу іноземної валюти), які діють у відділеннях ТОВ «ФК МАГНАТ» в залежності від технічних можливостей:

- в друкованому вигляді в приміщенні відділення у доступному для огляду клієнтами місці;

- на окремому електронному табло, що міститься у відділені ТОВ «ФК МАГНАТ» (у разі наявності).

У такому ж порядку може бути розміщена інша додаткова інформація про фінансову послугу, передбачена вимогами законодавства та внутрішніми документами ТОВ «ФК МАГНАТ».

Клієнт має право відмовитись від раніше здійсненої валютно-обмінної операції за умови пред’явлення першого примірника розрахункового документа РРО протягом 15 хвилин після проведення такої валютно-обмінної операції (операція сторно).


НАЗВА ПОСЛУГИ: ПЕРЕКАЗ КОШТІВ

Умови, ціна та тарифи послуг з переказу коштів, що надаються клієнтам ТОВ «ФК МАГНАТ» зазначені в окремому розділі вебсайту ТОВ «ФК МАГНАТ».


НАЗВА ПОСЛУГИ: НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ

Базові умови надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту* для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Вид послуги

надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Мета отримання кредиту

 • на поповнення обігових коштів
 • на придбання комерційної нерухомості
 • на придбання транспортних засобів та спецтехніки
 • інші комерційні цілі

Цільова група клієнтів

Юридичні особи

Фізичні особи-підприємці

Валюта операції

гривня

Сума/ліміт кредиту грн.

Від 50 000,00 грн. до 5 000 000,00 грн.

Процентна ставка, відсотки

від 12 % до 40 % річних в залежності від наданого забезпечення, фінансового стану клієнта, суми та терміну кредиту

Тип процентної ставки (фіксована/змінювана)

фіксована

Строк користування

Від 1 місяця до 36 місяців

Комісія за надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

відповідно до погоджених умов надання кредиту

Комісія за дострокове погашення позики, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

відсутня

Забезпечення за позикою, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Іпотека нерухомого майна/застава рухомого майна/ порука фізичної(-их) особи(-іб), юридичної(-их) особи(-іб)

Періодичність сплати процентів та повернення позики, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

проценти – щомісячно;

повне/часткове повернення позики – згідно умов договору

Штрафні санкції

У розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня від суми прострочення за кожен день прострочення.

Форма видачі

Готівковим шляхом або безготівковим перерахуванням на поточний рахунок позичальника або за реквізитами, що вказані в заяві-анкеті позичальника


СПОЖИВЧЕ КРЕДИТУВАННЯ

Попередження про можливі наслідки в разі користування послугою з надання споживчого кредиту:

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ!

 • Можливі наслідки для клієнта в разі користування послугою з надання споживчого кредиту або невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання з надання споживчого кредиту – клієнт повертає суму кредиту, сплачує комісії, відсотки, інші платежі за його користування відповідно до умов договору та вимог законодавства України.
 • У випадку порушення клієнтом строку повернення суми кредиту та нарахованих процентів, Товариство нараховує пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від простроченої суми.
 • Клієнт має право здійснити дострокове погашення споживчого кредиту (як повністю так і частково). Штрафні санкції за дострокове повернення споживчого кредиту відсутні.
 • Товариство має право надавати інформацію про заборгованість клієнта до бюро кредитних історій, у тому числі щодо негативної кредитної історії, що може враховуватися Товариством під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому.
 • Товариству забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Товариства або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання споживчого кредиту.
 • Товариство не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не передбачено законодавством України.
 • Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.
 • Клієнт для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів фінансових установ.
 • Можливі витрати на сплату клієнтом платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного клієнтом способу сплати.
 • Ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов'язання)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит здійснюється без змін умов попередньо укладеного договору в бік погіршення для споживача, за умови погодження Товариством такого продовження (лонгації, пролонгації)


Базові умови надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту для фізичних осіб*

Вид послуги

Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (без застави)

Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (із заставою)

Мета отримання кредиту

На споживчі цілі

Цільова група клієнтів

фізичні особи резиденти-громадяни України, які проживають на території України, за виключенням тимчасово окупованих територій, непідконтрольних українській владі

Валюта операції

гривня

Сума/ліміт кредиту грн.

Від 20 000,00 грн. до 5 000 000,00 грн.

Від 100 000,00 грн. до 5 000 000,00 грн.

Процентна ставка, відсотки

від 12% до 180% річних в залежності від наявності забезпечення, фінансового стану клієнта, суми та терміну кредиту

від 12% до 50% річних в залежності від наявності забезпечення, фінансового стану клієнта, суми та терміну кредиту

Тип процентної ставки (фіксована/змінювана)

фіксована

Строк користування

від 1 місяця до 36 місяців

Комісія за надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

0,99% від суми кредиту, але не менше 1 000 грн., сплачується одноразово

Інші витрати клієнта на додаткові супровідні послуги

визначаються до укладення договору та повідомляються клієнту перед укладенням договору

Комісія за дострокове погашення позики, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

відсутня

Забезпечення за позикою, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Порука фізичної(-их) особи(-іб), юридичної(-их) особи(-іб)

Застава рухомого майна

Періодичність сплати процентів та повернення позики, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Сплата процентів – щомісячно;

повне/часткове повернення позики – згідно умов договору

Схема погашення 

Схема погашення рівними частинами або в кінці терміну

Спосіб надання

Надання кредиту одноразово/частинами шляхом готівкової видачі у касі кредитодавця (або службу інкасації), або безготівкового перерахування коштів на банківський рахунок споживача, або зарахування грошових коштів на рахунок продавця (на придбання товару якого оформлюється кредит) згідно рахунку фактури або договору з моменту виконання споживачем умов надання кредиту згідно договору про споживчий кредит

Спосіб погашення

Через касу кредитодавця (не тарифікується) або безготівковим перерахуванням на банківський рахунок кредитодавця (згідно з тарифами відповідного банку або платіжної системи)

Штрафні санкції

У розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня від суми прострочення за кожен день прострочення.

Сукупна сума пені, нарахована за порушення зобов'язань споживачем на підставі договору про споживчий кредит, не може перевищувати половини суми, одержаної споживачем за договором про споживчий кредит.

Інші заходи

Надання інформації про клієнта до бюро кредитних історій

Перелік та вартість послуг третіх осіб за споживчим кредитом


*Орієнтовна вартість послуг страховика та оцінювача, визначена як середня вартість такої послуги, що пропонується щонайменше трьома постачальниками на ринку цих послуг, шляхом проведення аналізу вартості цих послуг

Страховика

Не передбачено

- від 1 % від вартості майна 

- КАСКО – 5 % вартості транспортного засобу (орієнтовно)

Оцінювача

Не передбачено

від 1000 грн. (орієнтовно)

Податки та інші обов'язкові платежі

Не передбачено

внесення інформації до Державного реєстру обтяжень рухомого майна – 750 грн.

При купівлі транспортного засобу сплачується обов’язковий платіж до Пенсійного Фонду України, який залежить від безлічі факторів та може становити від 3 до 5% вартості транспортного засобу


КАЛЬКУЛЯТОР споживчого кредитування

Прогнозовані загальні витрати за кредитом (орієнтовну реальну річну процентну ставку та орієнтовну загальну вартість кредиту) надаються виходячи з обраних споживачем умов кредитування безпосередньо у місці надання послуги. При розрахунку застосовуються Правила розрахунку небанківськими фінансовими установами України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит

Інформація про орієнтовну загальну вартість споживчого кредиту для клієнта та реальну річну процентну ставку (із розрахунку 300 000 грн. на 6 місяців під 90,0% річних з погашенням кредиту в кінці строку дії договору без застави) приклад розрахунку:

Сума кредиту

300 000,00

Процентна ставка

90%

Комісія

0,99%

Загальні витрати за кредитом, грн

137 970,00

Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за весь строк користування кредитом (у т.ч. тіло кредиту, проценти, комісії та інші платежі), грн

437 970,00

Реальна річна процентна ставка, процентів річних

144,45 %


ІНФОРМАЦІЯ про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту (без застави) 

ІНФОРМАЦІЯ про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту (під заставу) 

*Остаточні умови укладення договору про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту визначаються рішенням ТОВ «ФК МАГНАТ», при застосуванні принципу індивідуального підходу до кожного клієнта. 

Щодо умов договору про надання фінансових послуг (про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту):

Про право клієнта на відмову від договору про надання фінансових послуг (строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору):

Позичальник має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати укладення договору відмовитися від договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитися від договору позичальник повідомляє позикодавця у письмовій формі рекомендованим листом через оператора поштового зв’язку - Укрпошта за місцезнаходженням позикодавця до закінчення 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати укладення договору. Протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору позичальник зобов’язаний повернути позикодавцю грошові кошти, одержані згідно з договором та сплатити проценти за користування позиковими коштами  за період з дати одержання коштів до дати їх повернення. Для розрахунку процентів за період з дати надання позики (включно) до дати його фактичного повернення (включно) застосовується розмір процентної ставки зазначений в договорі, як плата за користування позиковими коштами. У випадку неповернення позичальником суми позики та/або процентів за їх користування у зазначений строк, відмова позичальника від договору вважається такою, що не здійснювалась і договір продовжує діяти на умовах, передбачених ним.

Про мінімальний строк дії договору: Мінімальний строк дії договору становить 1 місяць.

Щодо наявності у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій:

Договір може бути достроково розірваний тільки за домовленістю сторін, яка оформлюється додатковим договором до договору. Строки та умови повернення коштів обумовлюються у додатковому договорі до договору.

Позичальник має право здійснити дострокове повернення суми позикових коштів за договором. У випадку дострокового повернення позикових коштів, розмір процентів підлягає корегуванню шляхом здійснення розрахунку на фактичний залишок заборгованості за позикою, при цьому позикодавець здійснює кінцевий розрахунок процентів, що підлягають оплаті, на день здійснення остаточного повернення позики. Для цілей визначення періоду для нарахування процентів на суму позики враховується день її надання та день її повернення. При повному достроковому повернені суми позики, проценти повинні сплачуватись одночасно з поверненням позикових коштів. Дострокове надходження на рахунок позикодавця грошових коштів від позичальника в достатньому обсязі для сплати зобов’язання є належним виконанням зобов’язання позичальника за договором. У такому випадку договір припиняє свою дію з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок позикодавця.

Про порядок внесення змін та доповнень до договору:

Зміни до договору можуть бути внесені за домовленістю Сторін, які оформлюються додатковим договором до договору, окрім випадків передбачених правилами надання фінансової послуги. Зміни до договору набирають чинності з моменту належного оформлення сторонами відповідного додаткового договору до договору, якщо інше не встановлено у самому додатковому договорі, договорі, правилах надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ «ФК МАГНАТ», які є невід’ємною частиною договору (в редакції, що діє на момент укладення (підписання) Договору) або у чинному законодавстві України.

Про неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги: встановлений договором розмір фіксованої процентної ставки не може бути збільшено в односторонньому порядку.


НАЗВА ПОСЛУГИ:

ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ

Нагадаємо, що фінансовий лізинг - придбання фінансовою установою на замовлення клієнта майна (нерухомість, транспорт, обладнання), з подальшою передачею у користування на визначений строк, із наступним переходом права власності до клієнта, після повної сплати лізингових платежів.

Базові умови надання послуг фінансового лізингу*

Вид операції

фінансовий лізинг

Валюта операції

гривня

Строк лізингу

до 12 міс, або відповідно до прийнятого рішення ТОВ «ФК МАГНАТ»

Об’єкти лізингу

нежитлова нерухомість, легкові та вантажні автомобілі, автобуси, сільгосптехніка, виробниче обладнання

Авансовий платіж

від 20 % вартості майна, або відповідно до прийнятого рішення ТОВ «ФК МАГНАТ»

Періодичність лізингових платежів

щомісячно, рівними частинами

Ставка лізингових процентів

від 20%, або відповідно до прийнятого рішення ТОВ «ФК МАГНАТ»

Комісійна винагорода

відповідно до прийнятого рішення ТОВ «ФК МАГНАТ»

Перехід права власності

після повної сплати лізингових платежів за договором

Додаткові вимоги до лізингоотримувача

Для укладення договору надати реєстраційні документи та докази отримання доходів за останні три роки у розмірі від 1 000 000,00 грн.


*Остаточні умови укладення договору фінансового лізингу визначаються рішенням ТОВ «ФК МАГНАТ», із застосуванням принципу індивідуального підходу до кожного клієнта.


Щодо умов договору про надання фінансових послуг (фінансового лізингу):

Про право клієнта на відмову від договору про надання фінансових послуг (строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору):

Лізингоодержувач має право відмовитися від прийняття предмета лізингу, який не відповідає його призначенню та/або умовам договору. Лізингоодержувач має право відмовитися від договору в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Лізингодовця, у разі, якщо прострочення передання обладнання становить більше 30 календарних днів. 

Щодо мінімального строку дії договору: не застосовується.

Щодо наявності у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій:

Лізингоодержувач має право відмовитися від прийняття предмета лізингу, який не відповідає його призначенню та/або умовам договору та має право достроково розірвати договір, але письмово повідомити Лізингодавця.

Про порядок внесення змін та доповнень до договору:

Договір може бути змінений або доповнений лише за взаємною згодою сторін. Всі зміни та доповненнями до даного договору повинні бути зроблені в письмовій формі й підписані сторонами. Такі зміни та доповнення додаються до даного договору і є його невід’ємною частиною.

Про неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги:

Встановлений договором розмір фіксованої процентної ставки не може бути збільшено в односторонньому порядку.


НАЗВА ПОСЛУГИ:

ФАКТОРИНГ

У відповідності до законодавства (Цивільний кодекс України статті 1077, 1078), -

За договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника). Клієнт може відступити факторові свою грошову вимогу до боржника з метою забезпечення виконання зобов'язання клієнта перед фактором. Зобов'язання фактора за договором факторингу може передбачати надання клієнтові послуг, пов'язаних із грошовою вимогою, право якої він відступає.

При цьому предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога). Майбутня вимога вважається переданою фактору з дня виникнення права вимоги до боржника. Якщо передання права грошової вимоги обумовлене певною подією, воно вважається переданим з моменту настання цієї події. У цих випадках додаткове оформлення відступлення права грошової вимоги не вимагається.

ТОВ «ФК МАГНАТ» як фінансова установа має право надавати послуги з факторингу з урахуванням вимог Цивільного кодексу України та Закону. Фінансова установа, що надає послуги з факторингу, за додатковими умовами договору може надавати послуги з пов'язаного з цим ведення обліку грошових вимог, надання поруки за виконання боржником свого обов'язку за грошовими вимогами постачальників товарів (послуг) та пред'явлення до сплати грошових вимог від імені постачальників товарів (послуг) або від свого імені, а також інші послуги, спрямовані на одержання коштів від боржника.

Базові умови надання послуги з факторингу*:

Вид операції

Факторинг

Валюта операції

Гривня

Період відстрочки платежу

до 91 дня, або відповідно до прийнятого рішення ТОВ «ФК МАГНАТ»

Вимоги до клієнта

юридичні або фізичні особи – підприємці, які працюють на ринку від 1 року, та здійснюють діяльність, що має економічну доцільність

Вимоги до боржника

співпраця з клієнтом не менш ніж 6 місяців, за які здійснено не менше 3 поставок продукції або послуг.

Максимальний розмір фінансування

від 10 % від суми боргу, підтвердженого документально

Процентна ставка фінансування

від 19%, або відповідно до прийнятого рішення

Комісійна винагорода за обслуговування   

відповідно до прийнятого рішення

Додаткові вимоги до контрагента

Для укладення договору надати реєстраційні документи та докази отримання доходів за останні три роки у розмірі від 1 000 000,00 грн.


*Остаточні умови укладення договору факторингу визначаються рішенням ТОВ «ФК МАГНАТ», із застосуванням принципу індивідуального підходу до кожного клієнта.

Щодо умов договору про надання фінансових послуг (факторинг):

Про право клієнта на відмову від договору про надання фінансових послуг (строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору):

Клієнт не може відмовитись від договору, тільки за згодою з фактором.

Щодо мінімального строку дії договору: не застосовується.

Щодо наявності у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій:

Якщо інше прямо не передбачено договором або чинним законодавством, договір може бути розірваний тільки за домовленістю сторін, яка оформлюється додатковим договором до договору.

Про порядок внесення змін та доповнень до договору:

Договір може бути змінений або доповнений лише за взаємною згодою сторін. Всі зміни та доповненнями до даного договору повинні бути зроблені в письмовій формі й підписані сторонами. Такі зміни та доповнення додаються до договору і є його невід’ємною частиною.

Щодо неможливості збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги:

Сума відступленої грошової вимоги є фіксованою, та її розмір не змінюється.


ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧА, 

ПОВ`ЯЗАНІ З УКЛАДАННЯМ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОСЛУГИ:


Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги

Без письмової згоди споживача фінансової послуги, - не може бути збільшення фінансовою установою фіксованої процентної ставки по договору надання позики, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість

Надання фінансової послуги фінансовою установою не передбачає надання фінансовою установою додаткових фінансових послуг клієнту

Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги

Надання фінансової послуги не передбачає сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи - клієнта в результаті отримання фінансової послуги, якщо інше не визначене законодавством

Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги

Фінансова послуга надається клієнтам на умовах, визначених відповідним договором.

У разі дострокового повернення повністю, або частково виконання договору, клієнт сплачує фактично отримані послуги, виходячи з фактичного обсягу суми фінансової послуги та фактичного строку користування фінансовою послугою, враховуючи одноразові платежі (комісійну винагороду, тариф, інші узгоджені договором платежі), письмово повідомивши про це фінансову установу. У такому випадку фінансовою установою проводиться відповідне коригування зобов’язань клієнта за договором, без застосування штрафних санкцій, відповідно до узгоджених сторонами договору умов.

Інформація про механізми захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги

Фінансова установа у додатковому розділі веб-сторінки розміщує інформацію про процедури та порядок захисту прав споживачів за усіма видами фінансових послуг: https://magnat-ua.com/poryadok-zahistu-prav-spozhivachiv.html

Посилання на Розділ «Захист прав споживачів» на сторінці офіційного Інтернет представництва Національного банку України:  https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection

Порядок розгляду звернень (скарг) споживачів

Витяг з Положення про порядок роботи зі зверненнями

Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства

Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються до відповідного виду фінансової послуги, що надається фінансовою установою, чинним законодавством України не передбачена

Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), в тому числі з питань захисту прав споживачів

Національний банк України
  Адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9
 тел. 0 800 505240
  Офіційний сайт: 
https://bank.gov.ua

Державний реєстр фінансових Установ

https://kis.bank.gov.ua


Порядок та процедура захисту персональних даних

Порядок обробки та процедура захисту персональних даних клієнтів

Розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами

Фінансова установа не пропонує клієнтам фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами

Кількість часток фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу

У власності членів виконавчого органу часток фінансової установи немає

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, діяльність на вказаних територіях ТОВ «ФК МАГНАТ» не здійснюється.

Інформація щодо врегулювання простроченої заборгованості 
Порядок взаємодії зі споживачем при врегулюванні простроченої заборгованості.